การทุจริตในสหกรณ์
Posted: นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) Date: 2015-11-10 13:22:31 IP: 1.0.159.135
   
  เรียน ท่านประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพยครูชุมพร จำกัด ความบกพร่องในสถาบันการเงิน โโยเฉพาะการปลอมแปลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชีถอนเงินจากสมุดเงินฝาก ที่ปราศจากใบมอบฉันทะ บัญชีเงินฝาก และบัตรประจำตัวของเจ้าของบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการเบิกจ่ายมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่การเงิน เพราะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งตัวบุคคลก่อนการจ่ายเงิน จึงเป็นบุคคคลสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องรับผผิดชอบ เพราะไม่ทราบได้แน่ชัดว่า ใครปลอม เบิกเอาเองหรือเบิกให้ใคร แต่การเงินของสกกรณ์ออมทรัพครูชุมพร จำกัดเสียหาย ท่านจะทำไอย่างไรต่อไป
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ