คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ
Posted: admin Date: 2012-02-10 15:53:49
IP: 223.207.213.59
 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์คณะกรรมการดำเนินการ

 
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
นายสมชาย  คุณวุฒิ ประธานกรรมการดำเนินการ 081-978-3342
นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่1 086-120-3983
นายดำ  แพนุ้ย รองประธานกรรมการคนที่2 088-783-4625
นายสำรวจ  ถนอมศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่3 081-895-5413
นายบุญลอย  เพียรมาก รองประธานกรรมการคนที่4 081-892-6067
นายปรีชา  ภู่ขวัญเมือง เหรัญญิก 081-895-0792
นายถนัด  นาคหกวิค เลขานุการ 089-730-2077
นายคมกฤช  เทพสุวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ 081-968-4607
นายบรรจง  โลกมิตร ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 081-891-9247
นายอนิรุธน์  รัตนทวี กรรมการ 087-894-7860
นายอัมรินทร์  นันทโก กรรมการ 083-016-8686
นายรังสิต  เมนะคงคา กรรมการ 081-956-2248
นายชำนาญ  นาคฉายา กรรมการ 089-590-4213
นายไพศาล  จินดาพรหม กรรมการ 084-059-1891
นายพิชิต  ชูลิตรัตน์ กรรมการ 081-788-4035

 

 
หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
 
ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
นายถาวร  นาคอุดม 098-016-8664
นายสมชาย  โกฏวิเชียร 081-677-8811
ว่าที่ ร.ต.ปริญญา  พงศ์กาสอ 081-892-4286
ดร.อุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม 089-871-3396
นายสุพจน์  ฉิมสอาด 084-052-0622
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรึกษากฎหมาย
 
ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
นายจิรวัฒน์   อุมาบล 087-822-0828

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ