คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
Posted: Admin Date: 2017-08-18 10:08:10
IP: 183.89.29.83
 
รายชื่อ และตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ชุดที่  67
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการดำเนินการ 081-8919247
2 นายอนันต์ มณีรัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 089-8753231
3 นายสมวงศ์ พะลัง รองประธานกรรมการคนที่ 2 081-9799312
4 นายถนัด นาคหกวิค รองประธานกรรมการคนที่ 3 089-7302077
5 นายสมคิด พานิชเกษม รองประธานกรรมการคนที่ 4 081-8951265
6 นายพิชิต  ชูลิตรัตน์ กรรมการและประธานเงินกู้ 081-7884035
7 นายบุญลอย เพียรมาก กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 081-8926067
8 นายชำนาญ นาคฉายา กรรมการ 089-5904213
9 นายอนิรุธน์ รัตนทวี กรรมการ 087-8947860
10 นายปรีชา พิมล กรรมการ 089-5941626
11 นายอัมรินทร์ นันทโก กรรมการ 080-0168686
12 นายนุกูล พาหุนนท์ กรรมการ 086-2529610
13 นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ กรรมการ 086-9523309
14 นายดำ แพนุ้ย กรรมการและเหรัญญิก 086-1206954
15 นายชัยภูมิ นาคสังข์ กรรมการและเลขานุการ 081-8955878
       
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา  พงศ์กาสอ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 081-8924286
2 นายวีระ พรเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 084-3066131
3 นายสุรพล เหมตระเวน ผู้ตรวจสอบกิจการ 081-2734758
4 นายสมชาย  โกฏวิเชียร ผู้ตรวจสอบกิจการ 081-6778811
5 ดร.อุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม ผู้ตรวจสอบกิจการ 089-8713396

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ