คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
Posted: Admin Date: 2017-08-18 10:08:10
IP: 183.89.29.83
 
รายชื่อ และตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ชุดที่  66
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการดำเนินการ 081-8919247
2 นายอนันต์ มณีรัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 089-8753231
3 นายคมกฤช เทพสุวรรณ รองประธานกรรมการคนที่ 2 081-9684607
4 นายถนัด นาคหกวิค รองประธานกรรมการคนที่ 3 089-7302077
5 นายประเสริฐ รอบคอบ รองประธานกรรมการคนที่ 4 081-6775038
6 นายพิชิต  ชูลิตรัตน์ กรรมการและประธานเงินกู้ 081-7884035
7 นายบุญลอย เพียรมาก กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 081-8926067
8 นายชำนาญ นาคฉายา กรรมการ 089-5904213
9 นายอนิรุธน์ รัตนทวี กรรมการ 087-8947860
10 นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ กรรมการ 089-5907755
11 นายอัมรินทร์ นันทโก กรรมการ 080-0168686
12 นายสมคิด พานิชเกษม กรรมการ 081-8951265
13 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ กรรมการ 081-9567219
14 นายปรีชา ภู่ขวัญเมือง กรรมการและเหรัญญิก 081-8950792
15 นายสุพจน์ ฉิมสอาด กรรมการและเลขานุการ 084-0520622,092-2945125
       
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  
ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายเกรียงศักดิ์ จังคสุต ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 086-2741410
2 นายสมชาย  โกฏวิเชียร ผู้ตรวจสอบกิจการ 081-6778811
3 นายวีระ พรเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 084-3066131
4 ดร.อุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม ผู้ตรวจสอบกิจการ 089-8713396
5 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา  พงศ์กาสอ ผู้ตรวจสอบกิจการ 081-8924286

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ