ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: admin Date: 2012-02-13 12:13:08
IP: 223.207.213.59
 

ประวัติและการดำเนินงานของสหกรณ์

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2500  โดย นายโชติ  เจิงกลิ่นจันทร์  เป็นตัวแทนของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 256 คน

     ปี 2537 ได้เปิดสาขาหลังสวนให้บริการ กับสมาชิก อำเภอทุ่งตะโก  พะโต๊ะ หลังสวน และละแม

     ปี 2544  ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่บนที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ งบประมาณ 12,900,000 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

     ปี 2549  จัดซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2  คูหา  เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาหลังสวน และ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2549

     ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่

              สาขาท่าแซะ เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอท่าแซะ และปะทิว เปิดให้บริการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

              สาขาสวี เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอ สวี  และทุ่งตะโก  เปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2552

     ปี 2554  ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสวี และสาขาท่าแซะ งบประมาณสาขาละ 5,000,000 บาท และเริ่มเปิดใช้สำนักงานในปี 2556

     ปี 2557  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสาขาหลังสวนแห่งใหม่ งบประมาณ 8,200,000  บาท เพื่อความสะดวกและรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น  และทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559

รางวัลที่ได้รับ

     ปี 2517 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ

     ปี 2520 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ

     ปี 2521 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ

     ปี 2521 รางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ผลงานดีเด่น

     ปี 2541 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้

     ปี 2545 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้

     ปี 2553 รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น

     ปี 2554 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่)

     ปี 2555 รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น

     ปี 2555 รางวัลชมเชยรายงานกิจการประจำปี 2554

 

bodrum escort izmir escort izmir escort   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ