ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: admin Date: 2012-02-13 12:13:08
IP: 223.207.213.59
 

 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ได้ก่อตั้งและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2500  โดย นายโชติ  เจิงกลิ่นจันทร์  เป็นตัวแทนของครูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 256 คน  เริ่มดำเนินธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2500 

                     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517  ที่ประชุมใหญ่มีมติเอกฉันท์ ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เป็นอาคารแบบ 2 ชั้น  และเปิดใช้สำนักงานตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2517  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2548

                     เดือนมีนาคม 2537  ได้เปิดสาขาหลังสวนให้บริการ กับสมาชิกอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม 

                     ปี 2544  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บนที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีเนื้อที่ 1 ไร่  ดำเนินการก่อสร้างอาคารแบบ 4 ชั้น งบประมาณ 12,900,000 บาท  และเปิดใช้สำนักงานใหม่  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

                     ปี 2549  ได้จัดซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2  คูหา  พร้อมที่ดิน  เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาหลังสวน และ เปิดใช้สำนักงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2549

                     ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่

                             สาขาท่าแซะ เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว เปิดให้บริการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

                             และสาขาสวี เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอ สวี  และอำเภอทุ่งตะโก เปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2552   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ