เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: admin Date: 2012-02-14 10:13:13
IP: 223.207.213.59
 

  สำนักงานใหญ่

  sumalee  
  นางสุมาลี  ธรรมวุฒิ
ผู้จัดการ
 
 
Sirirut Piyawan chalad
นางศิริรัตน์ แจ่มจำรัส
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางปิยวรรณ เรืองหนู
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ-หุ้น
นายฉลาด เบญจรัส
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
 
Wassana surutsawadee
นายธนภัทร อุ้ยนอง
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
นางกมลรัตน์ กระถินหอม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
น.ส.พัฒฑิดา สมศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 

นางสาวพิมพ์ชนก เตี่ยวหู
เจ้าหน้าที่บัญชี

วิศรุต นาคหกวิค
เจ้าหน้าที่การเงิน
Chonticha
น.ส.เจษฎา กลิ่นอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Piyadedนายยุคนธ์ นิสสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

kittipongน.ส.ชนันภรณ์ ครรชิต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Piyadedนายปิยเดช พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถ

Subpasit

   
น.ส.สุจิตรา กาลเพชร
นักการภารโรง

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     
     
  Kamonrut Kamonrut

 
นางสาวสาวิตรี รงคีรี
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวเกศกนก เรืองจันทร์
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
     
     


 

สาขาชุมพร

  nasaporn
  นางวาสนา เกตุนวล
รองผู้จัดการสาขาชุมพร
 
Praputsorn Kamonrut Angkana
นางประภัสสร ชูรังสฤษฎิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ- หุ้น
นางรุ่งนภา  แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นางอังคณา สังขมรรทร
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong   Subpasit
นายพรไชย วิสาโรจน์
รปภ. (กลางคืน)
  นายเกรียงศักดิ์ พันธ์ธร
รปภ. (กลางวัน)


 

สาขาหลังสวน

  chamnan  
  นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ
รองผู้จัดการสาขาหลังสวน
 
Sribrapa Kamonrut
นางศรีประภา เงินเจือ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
น.ส. สุดามณี สดชื่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นางสาวธนพร ชุมเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong   Subpasit
นายกิตติพงษ์ ไหมบุญหุ้ย
รปภ. (กลางวัน)
  นายสรรพสิทธิ์ คงแดะ
รปภ.(กลางคืน)


 

สาขาสวี

  chamnan  
  น.ส.รัตนา สงค์ประภา
รองผู้จัดการสาขาสวี
 
pic03 pic04 Watchara  
นางรัศมีเดือน คงสองเมือง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นางสาววนิดา ยกชู
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นายวัชร ขวัญสมคิด
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong
นายพงศธร พัชชู
ลูกจ้างชั่วคราว 


 

สาขาท่าแซะ

  Teerawat  
  นายธีระวัฒน์ วัฒนอุดม
รองผู้จัดการสาขาท่าแซะ
 
Umaporn Janechira Ukon
นางสาวอุมาพร พ้นภัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
น.ส. ภารดา แพนุ้ย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นายชูศักดิ์ ชนะแดง
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong
นายปุณณรัตน์ ศรีบุญยะแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ