เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: admin Date: 2012-02-14 10:13:13
IP: 223.207.213.59
 

  สำนักงานใหญ่

 
    chalad    
    นางสุมาลี ธรรมวุฒิ
ผู้จัดการ
   
 
    chalad    
    นางปิยวรรณ เรืองหนู
รองผู้จัดการ
   
 
Sirirut surutsawadee chalad Sirirut Sirirut
นางศรีประภา เงินเจือ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวศิริรัตน์ รอดไทย
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายฐานะวัฒน์ เบญจรัส
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
นายธนภัทร อุ้ยนอง
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
นางสาวอุมาพร พ้นภัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 
Sirirut surutsawadee chalad Sirirut Sirirut
นางสาวรังสิมา ช่วยสถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวรุ่งนภา แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวพัฒฑิดา สมศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ชนก เตี่ยวหู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 
Sirirut surutsawadee chalad Sirirut Sirirut
นางสาวระภีภัทร ฉินสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวภารดา แพนุ้ย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นางสาวสุนทรี อาจณรงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นางสาวเจษฎา กลิ่นอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางมณฑา ตรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
Sirirut surutsawadee chalad Sirirut Sirirut
นางสาวสุพิศสา รัตนสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปิยเดช พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถ
นางสาวสุจิตรา กาลเพชร
นักการภารโรง
นายสถาพร ราชมณี
นักการภารโรง
นายเกรียงศักดิ์ พันธ์ธร
รปภ. (กลางวัน)
 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     
     
  Kamonrut Kamonrut Kamonrut

 
นางสาวสาวิตรี รงคีรี
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวเกศกนก เรืองจันทร์
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวสุพัตรา เถาเล็ก
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
     


 

สาขาหลังสวน

 
  chamnan  
  นางกมลรัตน์ กระถินหอม
รองผู้จัดการสาขาหลังสวน
 
 
Sribrapa   Kamonrut
น.ส. สุดามณี สดชื่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
  นางสาวระพีพร ชะนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
kittipong Subpasit
นายอติศักดิ์ สมทรง
รปภ. (กลางวัน)
นางขวัญใจ มงคล
นักการภารโรง
นายสรรพสิทธิ์ คงแดะ
รปภ.(กลางคืน)
 


 

สาขาสวี

 
  chamnan  
  นางสาววนิดา ยกชู
รักษาการรองผู้จัดการสาขาสวี
 
 
Sribrapa   Kamonrut
นางสาวชลารักษ์ จันทร์เย็น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
  นางสาวธนพร ชุมเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
pic03   Watchara  
นายพงศธร พัชชู
รปภ. (กลางวัน)
  นางสาวกนกวรรณ ทองดี
นักการภารโรง
 


 

สาขาท่าแซะ

 
  Teerawat  
  นางอังคณา สังข์มรรทร
รองผู้จัดการสาขาท่าแซะ
 
 
Umaporn   Ukon
นางสาวพรพรรณ กลิ่นสุม
เจ้าหน้าที่การเงิน
  นายชูศักดิ์ ชนะแดง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
 
kittipong   Ukon
นายปุณณรัตน์ ศรีบุญยะแก้ว
รปภ. (กลางวัน)
  นางสาวสุวรรณา ศรีสมัย
นักการภารโรง
    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ