เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: admin Date: 2012-02-14 10:13:13
IP: 223.207.213.59
 

  สำนักงานใหญ่

  sumalee  
  นางสุมาลี  ธรรมวุฒิ
ผู้จัดการ
 
 
Sirirut surutsawadee chalad
นางศิริรัตน์ แจ่มจำรัส
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางอังคณา สังข์มรรทร
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายฐานะวัฒน์ เบญจรัส
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
 
Wassana
นายธนภัทร อุ้ยนอง
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
นางกมลรัตน์ กระถินหอม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
น.ส.พิมพ์ชนก เตี่ยวหู
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 

น.ส.พัฒฑิดา สมศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
kittipongน.ส.ชนันภรณ์ ครรชิต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Chonticha
น.ส.เจษฎา กลิ่นอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Piyadedนางมณฑา  ตรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Piyadedนางสาวสุจิตรา กาลเพชร
นักการภารโรง
Piyadedนายปิยเดช พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถ

 

   

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     
     
  Kamonrut Kamonrut

 
นางสาวสาวิตรี รงคีรี
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวเกศกนก เรืองจันทร์
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
     
     


 

สาขาชุมพร

  nasaporn
  นางวาสนา เกตุนวล
รองผู้จัดการสาขาชุมพร
 
Praputsorn Angkana
นางรุ่งนภา  แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ- หุ้น
น.ส.ภารดา แพนุ้ย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
น.ส.รังสิมา ช่วยสถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong   Subpasit
นายพรไชย วิสาโรจน์
รปภ. (กลางคืน)
  นายเกรียงศักดิ์ พันธ์ธร
รปภ. (กลางวัน)


 

สาขาหลังสวน

  chamnan  
  นางปิยวรรณ เรืองหนู
รองผู้จัดการสาขาหลังสวน
 
Sribrapa   Kamonrut
น.ส. สุดามณี สดชื่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
  นางสาววนิดา ยกชู
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong Subpasit
นายอติศักดิ์ สมทรง
รปภ. (กลางวัน)
นางขวัญใจ มงคล
นักการภารโรง
นายสรรพสิทธิ์ คงแดะ
รปภ.(กลางคืน)


 

สาขาสวี

     
chamnan   pic04  
นางศรีประภา เงินเจือ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น (รักษาการรองผู้จัดการสาขาสวี)
  นางสาวธนพร ชุมเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
pic03   Watchara  
นายพงศธร พัชชู
รปภ. (กลางวัน)
  นางสาวกนกวรรณ ทองดี
นักการภารโรง


 

สาขาท่าแซะ

  Teerawat  
  นายชัยภูมิ นาคสังข์
รองผู้จัดการสาขาท่าแซะ
 
Umaporn   Ukon
นางสาวอุมาพร พ้นภัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
  นายชูศักดิ์ ชนะแดง
เจ้าหน้าที่การเงิน
kittipong   Ukon
นายปุณณรัตน์ ศรีบุญยะแก้ว
รปภ. (กลางวัน)
  นางสาวสุวรรณา ศรีสมัย
นักการภารโรง   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ