ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
Posted: admin Date: 2013-08-15 16:06:34
IP: 223.206.148.53
 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  60  ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ดังรายละเอียดในประกาศฯ และคู่มือการประเมินโครงการฯ

 

1. ประกาศสหกรณ์ฯ

2. คู่มือการประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา

3. ใบสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ