เข้าพบและขอบคุณสหกรณ์ต่างๆ
Posted: admin Date: 2015-02-12 15:19:41
IP: 223.204.73.28
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และรักษาการผู้จัดการ เดินทางเข้าเยี่ยมและขอบคุณสหกรณ์ต่างๆ ได้แก่
-สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
-สสอค. และ สส.ชสอ.

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ