ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
Posted: admin Date: 2015-03-23 16:08:47
IP: 183.89.34.116
 

1.กำหนดเกณฑ์อายุเพื่อการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ

2.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญเป็นกรณีพิเศษอายุ 51 - 60 ปี   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ