การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
Posted: admin Date: 2015-10-29 15:51:22
IP: 183.89.34.133
 

 

 

1- หนังสือเวียน

2-แบบแสดงจำนวนสมาชิกและจำนวนผู้แทนฯ

3-แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนฯ

4-ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ