กำหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ
Posted: admin Date: 2015-11-02 10:05:42
IP: 183.89.34.194
 

1.กำหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

2.ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

3.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ