กำหนดการสรรหาและรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63
Posted: admin Date: 2015-11-02 10:07:15
IP: 183.89.34.194
 

1.กำหนดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่63 ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

2.ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

3.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2558    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ