การเลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
Posted: ADMIN Date: 2015-12-16 12:29:43
IP: 183.89.33.174
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

เรื่อง  การเลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

----------------------------

 

                        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 

ในวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2558  และแจ้งสมาชิก แล้วนั้น

                        แต่เนื่องด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ประจำปีบัญชีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 

ไม่สามารถรับรองงบการเงินให้กับสหกรณ์ฯ ได้ตามที่กำหนดไว้  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรให้เลื่อนกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็น วันเสาร์ที่ 23 มกราคม  พ.ศ.  2559  

ณ  อาคารอเนกประสงค์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด   ตั้งแต่เวลา  08.30   น.  เป็นต้นไปŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ