ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Posted: admin Date: 2012-02-29 13:51:02
IP: 223.207.229.197
 

                 

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด

       วันที่  30  พฤศจิกายน  2554  เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2554  ได้อนุมัติให้ดำเนินการ เพื่อจัด

       โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังรายละเอียดเพิ่มเติมŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ