ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
Posted: Admin Date: 2017-08-18 16:18:48
IP: 183.89.29.83
 

 

ณ  31 กรกฎาคม 2560

สมาชิกทั้งสิ้น 10,165 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,922.80 ล้านบาท
เงินสำรอง 294.20 ล้านบาท

เงินรับฝาก

ออมทรัพย์ 401.10 ล้านบาท
ออมทรัพย์พิเศษ 1,714.76 ล้านบาท
ประจำ 3 เดือน 27.71 ล้านบาท
ประจำ   6 เดือน 0.23 ล้านบาท
ประจำ   8 เดือน 1.67 ล้านบาท
ประจำ 12 เดือน 2.88 ล้านบาท
ออมทรัพย์ออมความดี 3.06 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 2,151.41 ล้านบาท
     
เงินกู้ยืม 2,135.66 ล้านบาท

เงินให้กู้แก่สมาชิก

ฉุกเฉิน ปกติ 1.64 ล้านบาท
ฉุกเฉิน ATM 0.21 ล้านบาท
เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการ 479.26 ล้านบาท
สามัญ 4,528.33 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น  189.33 ล้านบาท
พิเศษ  2,271.94 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 7,470.71 ล้านบาท
     
ทุนดำเนินงาน 7,515.10 ล้านบาท

   

   

กำไร ณ  31 ก.ค. 60 จำนวน 21.60  ล้านบาท

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ