โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ
Posted: Admin Date: 2017-11-23 10:04:33
IP: 183.89.25.238
 
 
 
 
 

ในระหว่างวันที่ 8 - 29 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้ดำเนินการจัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้สมาชิกข้าราชการบำนาญได้ประชุมเพื่อเลือกผู้แทนสมาชิกในหน่วยของตัวเองเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยแยกการจัดโครงการออกไปตามแต่ละหน่วยอำเภอ

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ