โครงการออมทรัพย์ออมความดี
Posted: Admin Date: 2017-11-23 10:21:35
IP: 183.89.25.238
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เข้าเยี่ยมชมวิธีการดำเนินงาน และตรวจประเมินโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอพิจารณารับการสนับสนุนเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องคอมพิวเตอร์ และสมุดเงินฝาก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) โรงเรียนบ้านแหลมยางนา และโรงเรียนวัดเทพนิมิตรวนาราม ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ