การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2555
Posted: admin Date: 2012-05-14 09:01:57
IP: 49.49.223.113
 

           เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  “ว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก  พ.ศ.  2554”          ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่  6/2555 วันที่  23  เมษายน  2555  กำหนดให้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด  ประจำปี  2555  โดยให้  บุตรสมาชิกที่ศึกษาในระดับที่กำหนดได้รับทุนการศึกษาทุกคน  ตามรายละเอียดดังนี้

การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี  2555

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ปี  2555   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ