โครงการประชุมสัมนาไตรภาคีประจำปี 2561
Posted: Admin Date: 2018-04-02 10:05:28
IP: 183.89.25.154
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดทำโครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ กรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดประชุมสัมมนาไตรภาคีระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ