โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตามแนวทางสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
Posted: Admin Date: 2018-04-23 10:04:00
IP: 183.89.38.13
 
 
 
 
 

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตามแนวทางสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริตในสหกรณ์ เรียกความเชื่อมั่นและความความศรัทธาจากสมาชิก และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการร่วมสร้างสหกรณ์สีขาวตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ