โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปีบัญชี 2561
Posted: Admin Date: 2018-07-09 11:54:53
IP: 1.0.151.100
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อให้สมาชิกใหม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ โดยจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ