รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: admin Date: 2012-07-19 10:53:21
IP: 49.49.216.38
 

                    ขณะนี้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  (สสอค.) ได้เปิดรับสมัคร   สมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ (เฉพาะคู่สมรสสมาชิกสามัญ) เป็นกรณีพิเศษ จำกัดอายุไม่เกิน  60  ปี  เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชมพรรษาครบ  80  พรรษา และ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมงกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุครบ  60  พรรษาŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ