ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
Posted: Admin Date: 2018-11-06 09:09:10
IP: 183.89.26.228
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

 


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ