สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
Posted: Admin Date: 2018-11-06 10:29:19
IP: 183.89.26.228
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้ดำเนินการจัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้สมาชิกข้าราชการบำนาญได้ประชุมเพื่อเลือกผู้แทนสมาชิกในหน่วยของตัวเองเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2561 โดยแยกการจัดโครงการออกไปตามแต่ละหน่วยอำเภอ 


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ