ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ
Posted: admin Date: 2012-10-09 11:02:20
IP: 223.205.206.254
 

            เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการเลือกตั้งไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  จึงขอประกาศตำแหน่ง และหน่วยที่ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  60  ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  60  ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

    - ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการฯ

    - ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการฯ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ