ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
Posted: admin Date: 2012-10-09 11:07:28
IP: 223.205.206.254
 

         อาศัยอำนาจ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ข้อ 66(10) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2556  ประชุมครั้งที่  1/2555  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  จึงประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556  ซึ่งประกอบด้วยประธานผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน  1  ตำแหน่ง  และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน  4  ตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

 

ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ

   - ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการฯ

   - ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ