การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
Posted: admin Date: 2012-10-11 14:21:28
IP: 49.48.246.144
 

       เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ.  2555 ในวันอาทิตย์ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  ซึ่งในการประชุมนั้น ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด

2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง จำนวนและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก    พ.ศ.  2554

3. รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ.  2556

4. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยเมือง

5. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยจังหวัด

 6. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยท่าแซะ

 7. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยปะทิว

 8. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยทุ่งตะโก

 9. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยสวี

 10. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยหลังสวน

 11. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยละแม

 12. จำนวนผู้แทนสมาชิก  หน่วยพะโต๊ะ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ