ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
Posted: Admin Date: 2019-06-14 15:09:04
IP: 183.89.24.93
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ให้สมาชิกได้รับทราบผลงานการดำเนินกิจการ ตลอดปีบัยชีที่ผ่านมาของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 เพื่อรับทราบถึงปัญหาและร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

 


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ