โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
Posted: Admin Date: 2019-06-14 15:30:02
IP: 183.89.24.93
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ