โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
Posted: Admin Date: 2019-06-14 15:52:34
IP: 183.89.24.93
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อองค์กร ต่อสมาชิก โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ