7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
Posted: Admin Date: 2019-06-14 16:06:35
IP: 183.89.24.93
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดนิทรรศการในโครงการออมทรัพย์ออมความดี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนและเน้นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน เนื่อในโอกาสวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 252 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนศรียาภัย 2


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ