ขยายกำหนดเวลาส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
Posted: admin Date: 2012-10-31 14:46:36
IP: 49.48.239.61
 

          เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ อยู่ในช่วงเวลาของการปิด ภาคเรียน จึงทำให้บุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ซึ่งสังกัดอยู่ในหน่วยงานเหล่านั้นไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ