โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
Posted: adamin Date: 2020-01-03 20:46:08
IP: 171.6.247.88
 
 
 
 
 

22 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบเงินฝาก โครงการออมทรัพย์ออมความดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกใช้โปรแกรมระบบเงินฝาก การจัดเก็บข้อมูล เบื้องต้น เพื่อนำกลับไปใช้งานต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 23 โรงเรียน

68666655_2446812215413603_5089238342533382144_o

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ