โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
Posted: adamin Date: 2020-01-03 21:21:34
IP: 171.6.247.88
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบถึงปัญหา ความต้องการของสมาชิก และเลือกผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 ตุลาคม 2562


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ