วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
Posted: adamin Date: 2020-01-03 21:28:40
IP: 171.6.247.88
 
 
 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้ส่งผู้แทน ประกอบด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ที่จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ