โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2020-11-16 11:43:56
IP: 183.89.31.35
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินทั้งของหน่วยงานและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการประสานงานระหว่างองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ มากที่สุด โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานสถานศึกษาที่มีการหักเงินให้กับสหกรณ์ ณ ที่จ่าย ซึ่งในปัจจุบันนั้นระบบเทคโนโลยีได้มีการปรับเปลี่ยนไป ประกอบกับการหักเงิน ณ ที่จ่ายของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การดำเนินการหักเงินและการรับรองเงินเดือนในการกู้เงินของสมาชิกต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้หน่วยงานและสหกรณ์ฯ มีความเข้าใจตรงกัน อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ