โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2020-11-16 15:24:39
IP: 183.89.31.35
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ, นายสมคิด พานิชเกษม รองประธานกรรมการ, นายบุญลอย เพียรมาก กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์, นายชัยภูมิ นาคสังข์ กรรมการและเลขานุการ, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จำนวน 54,309 บาท และมียอดรวมการทอดกฐินของทางวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 606,033 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ วัดทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรมทอดกฐินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วัดดอนกุฎี ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ วัดปังหวาน ตำบลปังหวาน อำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ