โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2020-11-16 15:52:33
IP: 183.89.31.35
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ปี 2563 มีสมาชิกส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองทั้งหมด 22 ทีม จำนวน 47 คน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน 9 ทีม อายุ 41- 59 ปี จำนวน 8 ทีม และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 5 ทีม ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ