โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2021-01-04 15:37:07
IP: 183.89.28.156
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ, ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกในโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบถึงปัญหา ความต้องการของสมาชิก และเลือกผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2563 ตามหน่วยอำเภอต่าง ๆ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของสมาชิกที่ได้แจ้งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับทราบ นำไปปรับใช้ โดยร่วมกันหารือกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ในวันประชุมการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2564 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ